Beinvegni

La scola Lumnezia porscha ina instrucziun ed educaziun che satisfa allas disposiziuns dalla lescha da scola cantunala. L’instrucziun cumpeglia la scoletta, la scola primara ed il scalem superiur. Ils loghens d’instrucziun ein Cuschnaus e Vella.
La scoletta, 1./2. classa ed il scalem superiur ein a Vella. La 3.-6. classa ein a Cuschnaus.
Sin nossa pagina da scola anfleis vus differentas informaziuns. Ei quei buca il cass, supplicheschel jeu vus da contactar il secretariat da scola cun far diever dil formular da contact ni cun scriver in e-mail. Bien divertiment cun navigar sin nossa pagina.

plaz pausa vella
Plaz pausa | casa da scola Vella